by

Possibilidade Formandu Lian Japaun Iha CJMA:Sei Halao Estudu Komparativu Iha Japaun

Aileu 26/03/2021 Centru Joventude Municipio Aileu Sesta Nee Entrega Sertifikadu Ba Estudante Sira Nebe Tuir Kursu Lian Japaun, Inglesh, IT Iha Centru Joventude Municipio Aileu Ne’ebe Hala’o Durante Fulan Tolu To Fulan Ne’en Nia Laran

“Manager Centru Joventude Municipio Aileu, Jose Valente Iha Abertura Hateten, Hanesan Reprejentante JICA Iha Programa Cde Husi Embaixada Japaun,  Sei Haruka Estudante Sira Ne’ebe  estuda Lian Japaun Ba Halo estudu Komparativu Iha Japaun Ho Area Oi-Oin, Tamba Iha Tinan 2 Nia Laran Ne’e Buat Paradu Tia Laos Iha Aileu Deit Maibe Iha Timor Laran Tomak, Entaun Ita Ita Sei Hare Sira Ne’ebe Mak Badinas Kursu La Falta Kolia Diak Buat Sira Ne’e Hotu Ita Sei Hare Hodi Ba Halo Estudu Komparativu Iha Nasaun Ne’ebe Presija, Ita Sei Halao Maibe To Agora Ema Rai Seluk Sei Mai Timor Maibe Ita Labele Sai Bebeik Ba Rai Liur, Entaun Ita Sei Hein Prosesu Sira Ne’e Lao Lai Hafoin Ita Lao ’’

Manager Ne’e Hatutan Centru Joventude Hala’o Nia Papel Hakerek Iha Politica Nacional Joventude Ninian Aprova Husi Consello Ministru Ne’ebe Fo Ba Centru Joventude Halo Deit Atividade Rua Hanesan:

  1. Centru Formasaun Hodi Forma Alin Sira Iha Area Oi-Oin Tuir Kbi’it Ne’ebe Iha
  2. Fahe Imformasaun Ba Publiku Hodi Hatene Buat Barak Ne’ebe Halo Iha Ita Nia Rain Liu-Liu Iha Aileu Hodi Partisipa Ativa,Hakotu nia.

Jornalista : Tomas Saldanha

Editor      :  Abekha Rai Husar

Comment